Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi

Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi

Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :……………..

VEKİLLERİ            :Av. ……………

DAVALI                   :Me…………..

ADRES                     :Osman Gazi Mah…………………………………..

KONU                                   :Temerrüt nedeniyle tahliye talebi

AÇIKLAMALAR   : 

1- Davalı, müvekkilimizin maliki olduğu  Osman Gazi Mah………………………….. adresli taşınmazında 18.03……….. tarihinde başlayan kira sözleşmesi ile sözleşme tarihinden bu yana kiracı olarak bulunmaktadır.

2- Kira alacağından kaynaklanan her ay için  kira bedeli olan 5000TL; 2013Yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık  2014 yılı Ocak ayları için ödenmemiştir. Dolayısıyla davalı Borçlar Kanununun 313. maddesindeki emredici hükmü yerine getirmemiştir.

3- ………….. 3.Noterliği …………….. Yevmiye numaralı ve 30 Ekim ………….. düzenleme tarihli ve 12.11……….. tarihinde davalıya tebliğ edilen ihtar sonrası yasal süresi geçmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi, kiralanan da tahliye edilmemiştir.(Ek:Noter İhtarı)

4- ………………. 2. İcra Müdürlüğünün 2013/…………. numaralı dosyasında davalı aleyhine Mart, Nisan, Mayıs,Haziran,Temmuz,Ağustos,Eylül ve Ekim  aylarının borçları ile ilgili icra takibi başlatılmış ve davalı tarafından bu borca itiraz edilmemiştir.(Ek:Ödeme Emri ve Tebliğat Fotokopisi)

Tüm bu sebeplerle, davalı kiracı hakkında İİK ve BK hükümleri gereğince kira borcunu ödemede temerrüde düşmesi ve sonrasında yapılan yasal ihtarları da dikkate almamış olması sebebiyle davalının kiralanandan tahliye edilmesi zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: BK, İİK, İlgili Mevzuat, 2. İcra Müdürlüğünün 2013/……… E sayılı dosyası

DELİLLER  :Tapu Senedi,Noter İhtarı, …………….. İcra Müdürlüğünün 2013/…………….. E sayılı dosyası

NETİCE VE TALEP          : Açıklanan nedenlerle sözleşmenin feshi nedeniyle davanın kabulü ile davalının kiralanandan tahliyesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine hükmedilmesine karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederiz.11.04………………….                                                                                                           Davacı Vekili

Av. ………….

Ekler: Onanmış Vekaletname,Tapu Fotokopisi,Noter İhtarı
Ödeme Emri Örneği,Ödeme Emri Tebliğat Fotokopisi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu