İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe İtiraz Dilekçesi

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe İtiraz Dilekçesi

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe İtiraz Dilekçesi

               NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE                                                                                                                      İSTANBUL

İstanbul 13.İcra Dairesi

Dosya No:2015/…………. E

 

İTİRAZ EDEN

BORÇLULAR                     : …………………………….. Ltd. Şti.  V.D 357………..

VEKİLLERİ                                    Av. ……………….. Adres Antette

 

ALACAKLI                         : ………………. A.Ş. ……………./ İSTANBUL

VEKİLİ                                 :Av. ……………./ İSTANBUL

KONUSU                              :Tarafımıza tebliğ edilen icra emrine itirazlarımızın sunulması ve ödeme emri ile takibin iptaliden  ibarettir.

TEBLİĞ TARHİHİ                        :06.03.2015

AÇIKLAMALAR               :

                                               Müvekkiller aleyhine alacaklı tarafından İstanbul 13.İcra Dairesi Dosya No:2015…………… Esas Sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır. Ancak söz konusu alacağın, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe konu edilmesi şu aşamada söz konusu değildir. İpoteğin paraya çevrilmesi için gerekli şartlar oluşmadığından süresi içerisin de itiraz ediyoruz.  Şöyle ki;

Öncelikle belirtmek gerekir ki; kabul anlamına gelmemekle beraber, dava konusu var olduğu iddia edilen hakkın esası hakkında bir karar verilebilmesi için, alacağın net olarak belirlenmesi gerekmektedir. Davalı banka, ödenmesi gereken taksitleri belirlemeden, blokeli parayı mahsup etmeden ve icra dosyasına konu edilmiş borcun vadesi gelmeden, kendilerinde bulunan teminat olarak alınmış ipoteğe dayanarak haksız ve usulsüz bir şekilde başlatılan icra takibi ile müvekkillerin ticari itibarlarını zedelemiştir.

Davalı bankanın yapmış olduğu bu işlemler hukuka aykırı olup, kötü niyetle yapılmıştır. Müvekkillerin muaccel bir borcu bulunmamaktadır.  Ayrıca, bankanın icra takibine konu ettiği ipoteğin tanzim tarihi, hesap katından önce düzenlendiği anlaşıldığından, teminat olarak verildiğinin kabulü gerekir. Bu nedenlerle ipoteğin kredi sözleşmesinden ayrık olarak değerlendirilmesi düşünülemez ve taraflar arasında düzenlenen kredi sözleşmesi ile irtibatlı olduğu tartışmasızdır. Kredi sözleşmesine dayalı teminat ipoteğinin paraya çevrilmesi amacıyla satış aşamasına geçilmesi durumunda, davalı takip alacaklısının bu tarih itibari ile yazılı bir belgeyle borç miktarı ve muaccel durumu belgelemesi gerekmektedir.

Krediyi kullandıran bankanın, krediyi kullanan tarafa ait cari hesabın kesilmesine veya kısa, orta, uzun vadeli kredi hesabının muaccel kılınmasına ilişkin hesap özetinin veya gayrinakdi kredinin ödenmemiş olması nedeniyle tazmin talebinin veya borcun ödenmesine ilişkin noter aracılığıyla krediyi kullanan tarafa kredi sözleşmesinde yazılı ya da ipotek akit tablosunda belirtilen adrese ihtar göndermesi gerekmektedir. Söz konusu bilgileri içerir, ayrıntılı ihtarname gönderilmediği gibi, ipoteğin paraya çevrileceği hususunu içerir münhasır ihtarnamede gönderilmemiştir. Hesap kat işlemine dair gönderilmiş ihtarnameler ise hem itiraza uğramış, hem de dava konusu edilmiştir. Bu nedenle krediyi kullandıran tarafın alacağını İİK.nun 68/b maddesi çerçevesinde belgelerle ispat etmesi gerekmektedir.

Ayrıca, alacaklının takibe koyduğu alacağa uygulanan “Yüzde 13,73  “ oranlı faize itiraz ediyoruz. Her iki tarafın tacir olması nedeniyle uygulanması gereken oran “Yüzde 10,50“ olup, bu şekilde gönderilmiş ödeme emrinin iptal edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda kısaca arz etmeğe çalıştığımız nedenlerden dolayı, muaccel bir alacak olmadan, davalı bankanın henüz bir riski bulunmadan, ihtarname cevabı beklemeden, müvekkiller aleyhine icra takibi başlatmış ve müvekkillerin ticari hayatları ve itibarlarını zarar vermiştir. Bu nedenlerle hem esas hem usul bakımından yasaya aykırı bir şekilde açılmış, hukuki temeli bulunmayan öncelikle ödeme emrinin akabinde icra takibinin iptalini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER      :TTK., BK., İİK., HMK. ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : İstanbul  2.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/……….. E Sayılı Dosyası, İstanbul  1.İcra Hk.2015/……… E Sayılı Dosyası, ………Bilirkişi İncelemesi ve kanuni her türlü delil

İSTEM SONUCU                : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden ötürü,  İŞLEMİŞ FAİZE, FAİZ ORANINA VE FER’İLERİNE itirazlarımızla ödeme emrinin iptaline, akabinde icra takibinin DURDURULMASINA ve İPTALİNE karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim……….2015

                                                                 İtiraz Eden Borçlu Vekili

Av………………

Ek: Onanmış Vekaletname

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu