Kaçakçılık Suçu Temyiz Dilekçesi

Kaçakçılık Suçu Temyiz Dilekçesi

Kaçakçılık Suçu Temyiz Dilekçesi

YARGITAY (   )CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

      GÖNDERİLMEK ÜZERE

BARTIN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Dosya No       :2013/……. E.

2014/………….. K.

TEMYİZ EDEN

SANIK                      : ……………

VEKİLİ                     :Av…………….

MÜŞTEKİLER        :1- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı Söğütözü Cad. N:31 ANKARA

2- Gümrük Müdürlüğü ……………/Bartın

VEKİLİ                     :Av…………….

KONU                       : Süre tutum dilekçemiz ile temyiz ettiğimiz …………../2014 tarihli Bartın   Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/………. 2014/………….. sayılı kararının gerekçeli karar tarafımıza tebliğine müteakip temyiz dilekçemizdir.

TEBLİĞ TARİHİ    :……………..2014

OLAYLAR               :

Müvekkil ………………,  Kilis’ten mukim bulunduğu Bartın İline  gelecek iken, arkadaş çevresinin istemi ve kendi kullanımı için 400 karton sigara satın almıştır. …………..2013 tarihli arama ve el koyma kararına istinaden Bartın Düztepe mevkii uygulama noktasında kolluk güçlerince sigaralara el konulmuştur.

Malzemenin bandrolsüz ve gümrük kaçağı olması, netice olarak gümrük işlemlerine tabi olmaksızın yurda sokulmuş sigara bulundurduğu/taşıdığı gerekçesi ile Bartın  Cumhuriyet Başsavcılığı Esas No:…../…………. İddianamesi ve Bartın .Asliye Ceza Mahkemesi 2013/……….. ,2014/………… K numaralı dava ile hüküm kurulmuştur.

AÇIKLAMALAR   :

Bartın .Asliye Ceza Mahkemesi 2013/……….. ,2014/………… K nolu kararı ………………… tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar, yetersiz inceleme ve müvekkil lehine olan hükümler uygulanmadığından hukuka aykırı olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca, ikrar, etkin pişmanlık, delil yetersizliği ve şüpheden sanık yararlanır ilkeleri gözetilmeden ceza verilmesi nedeniyle söz konusu kararı temyiz etme gereği doğmuştur. Şöyle ki;

Yargılamayı yapan mahkemenin karar verirken öncelikle sanığın söz konusu suçun işlenmesinde etkin pişmanlık, samimiyeti, ikrarı gibi cezaya etki edecek taleplerini dikkate alması yani savunma hakkının kısıtlanmadan Adil yargılanma imkanını sağlaması gerekir. Yargılamayı yapan yerel mahkeme, müvekkilin söz konusu malzemeyle ilgili  arama, elkoyma, soruşturma ve yargılama aşamalarında  en başından samimi duruş sergilemesine rağmen, en ağır haliyle ceza hükmü kurmuştur.. Bu anlamda ilk derece mahkemesinin yeterli inceleme yapmadan vermiş olduğu kararın hukuka aykırı olduğu kanaatindeyiz.

Müvekkile atfedilen suç 5607 sayılı yasanın 3/18 maddesi olup bu suça dair Maddi unsur: Bu suçların konusunu oluşturan eşyayı  kaçak olduğunu bilerek, ticari amaçla satın almak, satışa arz etmek, satmak, taşımak veya saklamaktır.Manevi unsur: Failin satın aldığı, satışa arz ettiği, sattığı, sakladığı veya taşıdığı eşyanın Kanunun 3’üncü maddesinin ilgili fıkralarında düzenlenen suçlara konu olduğunu, yani kaçak eşyadan olduğunu bilmesi ve ticari amaçla kasıtlı olarak kaçak eşyayı satın alması, satışa arz etmesi, satması, taşıması veya saklaması gerekmektedir. Bu anlamda kaçak eşyanın bilmeden satın alınması veya şahsi tüketim amacıyla kullanılması suç değildir. Nitekim müvekkil de, kendi şahsi kullanımı ve yakın çevresinin istemi ile söz konusu malları satın aldığını ifade etmiştir.

Tüm bu anlatımlarımız ışığında Müvekkil, kıt kanaat çalışarak geçimini sağlayan , senelerdir de hiçbir problem yaşamadan, hatta adliyelere bile yolu düşmeyen, ailesini geçindirmekle meşgul birisidir. Sayın Mahkemece, zikrettiğimiz hususlarla beraber, Müvekkilin SABIKASIZ olduğu da dikkate alınmamış,  lehe olan kanun hükümleri uygulanmadan hakkında ceza kararı verilmiş olup, bu karar hukuka aykırı ve BOZULMASI gerekmektedir.

İSTEM SONUCU  : Yukarıda arz ettiğimiz nedenler ve Yüksek Mahkemenin de re’sen dikkate alacağı diğer nedenlerle, İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA karar verilmesi saygılarımızla bilvekale arz ve talep olunur.05……………

Sanık  Vekİli

Av. ……………….

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu