Karar Düzeltme Dilekçe Örneği

Karar Düzeltme Dilekçesi

Karar Düzeltme Dilekçe Örneği

YARGITAY (4.)  HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA            

SUNULMAK ÜZERE

………………..1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                                                                                                                                                                                                                        

Daire Karar  no: E.2009/……….

                                K.2010/…………..

Yerel Mahkeme

Dosya No.      : Esas    : E.2007/………..                           

                          Karar : K.2008/…………..

KARAR DÜZELTME

TALEBİNDE BULUNAN

DAVACI                                :…………….

VEKİLİ                                 :Av. ………………….

DAVALILAR                        :1-……………

VEKİLİ                                 :Av. …………..

                                                2- …………..

VEKİLİ                                 :Av. ……………..

KONUSU                               :Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin ………….2010 tarih ve E.2009/…………… K.2010/…………. sayılı kararının düzeltilerek kaldırılmasına ve Yerel mahkeme kararının onanmasına karar verilmesi istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ                  : …………..2010

AÇIKLAMALAR                  : Müvekkile …………….2007 günü, saat 9:…………… sularında …………… ……… …………. Mahallesi, 11 sokaktaki düğününden dönerken sanık ……………….. sevk ve idaresindeki ……….. D 235 Plakalı 2010 model ………… marka Büyükşehir Belediyesine ait 74 no.lu Belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Olay günü ………… Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen dosyada mevcut adli rapor formundan da anlaşılacağı üzere kazadan dolayı müvekkilenin sol kolunda kırık, genel durumu kötü ve hayati tehlikesinin olduğu saptanmıştır. Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakım servisinde yatırılan müvekkil çok uzun ve yorucu bir tedavi sürecinden geçmiştir.

Müvekkilin yaşamış olduğu mağduriyetin bir nebze giderilmesi ve davalıların maddi bakımdan cezalandırılmaları amacıyla açılan dava sonucu 2.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiştir. Ancak davalı tarafça temyiz edilen Yerel Mahkeme kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozulmuştur. Sayın Dairenizin vermiş olduğu karar hukuka aykırı olup düzeltilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

Öncelikle her ne kadar Yüksek Mahkeme “ Borçlar Yasasının 53. maddesine atıf yaparak ceza mahkemesinin belirleyeceği maddi olguların hukuk yargıcı yönünden bağlayıcı olduğu bu nedenle ceza mahkemesindeki davanın sonucunun beklenmesi gerektiği gerekçesi ile yerel Mahkeme kararını bozmuş ise de Borçlar Kanununun -Ceza Hukuku ile Medeni Hukuk Arasındaki Münasebet yan başlıklı- 53. maddesi ‘’ Hâkim, kusur olup olmadığına yahut haksız fiilin faili temyiz kudretini haiz bulunup bulunmadığına karar vermek için ceza hukukunun mesuliyete  dair  ahkamiyle  bağlı  olmadığı gibi, ceza mahkemesinde verilen  beraat  kararı ile de mukayyet değildir. Bundan başka ceza mahkemesi kararı, kusurun takdiri ve zararın miktarını tayin hususunda dahi hukuk hâkimini takyit etmez.’’ Şeklinde olup söz konusu maddeden de açıkça anlaşılacağı üzere hukuk hâkimi ceza hâkiminin kararıyla bağlı olmadığı gibi ceza hâkimi de hukuk hâkiminin kararı ile bağlı değildir.

.

Nitekim Yüksek Mahkemenin kararları da bu yönde olup Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 30.10.1985 tarih 1985/4798 Esas, 1985/6478 Karar sayılı kararında ‘’… BK.nun 53. maddesi gereğince hakim ceza mahkemesinde verilen beraat kararı ile bağlı olmadığı gibi kusur olup olmadığına karar vermek için de ceza hukukunun mesuliyet hükümleri ile bağlı bulunmamaktadır. O halde mahkemenin olayda, ispat yükünün davalı da olduğunu göz önünde tutarak delilleri değerlendirmesi ve gerekiyorsa mahallinde ve dosya üzerinde uzman bilirkişiler kurulu aracılığı ile yeniden inceleme yaparak yangın olayında davalının kusuru bulunup bulunmadığını kesin olarak saptaması ve böylece ortaya çıkacak sonuca göre karar vermesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddi yasaya aykırı olup bozma nedenidir.’’ demek suretiyle bu husus açıkça belirtilmiştir.

Yine aynı şekilde Sayın Dairenizin ( 4. H.D.) 31.03.1988 tarih 1988/59 Esas 1988/3302 Karar sayılı kararında ‘’ Kanıt yetersizliği nedeniyle verilen ve kusurun kast çeşidini esas alan ceza mahkemesi beraat kararı hukuk hâkimini bağlamayacağı…’’  ifade edilmiştir. Dolayısıyla ceza dosyası beraatle de sonuçlansa bunun hukuk hakkimizi bağlamadığı sabit olup Hukuk Mahkemesi gerekli araştırmayı yaparak karar vermiş bulunmaktadır:

Kaldı ki davalılar hakkında dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçundan açılan ve ………….. 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2007/……………… Esas sayılı dosyasında görülen dava sonucunda sanıkların beraatına karar verilmiş, karar tarafımızca temyiz edilmiştir. Dolayısıyla kararın bozulmasına gerekçe gösterilen ceza davası karara çıkmış olup, beklenmesi gereken bir ceza dosyası da  artık söz konusu değildir. Bu nedenle Yüksek mahkemece kararın sırf bu nedenle bozulmasına karar verilmesi gerek usul ekonomisine gerekse hukuka aykırı olduğundan karar düzeltme talebinde bulunma gereği doğmuştur.

Yukarıda arz ettiğimiz üzere açık olan kanun hükmüne ve Yüksek Dairenizin emsal Kararına rağmen, Yerel Mahkeme kararının bozulması Kanuna ve usule açıkça aykırı olup bozma kararının düzeltilmesini talep etme gereği doğmuştur.

İSTEM ve SONUÇ              Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden ötürü;

  • Dairenizin …………..2010 tarih ve E.2009/……….. K.2010/………… sayılı kararının düzeltilerek bozma kararının kaldırılmasına,
  • Yerel Mahkeme kararının ONANMASINA karar verilmesi saygılarımızla bilvekale arz ve talep olunur. 03.09.2010

Karar Düzeltme Talebinde

Bulunan  Vekili

Av. …………..

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu