Tahliye Talepli İcra Takibine İtirazın İptali Davası Dilekçe Örneği

Tahliye Talepli İcra Takibine İtirazın İptali Davası Dilekçesi

Tahliye Talepli İcra Takibine İtirazın İptali Davası Dilekçe Örneği
NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE
ANKARA

İcra Dosya no : Ankara 10.İcra Müdürlüğü 2014/…….
İTİRAZIN KALDIRILMASINI VE
TAHLİYE İSTEYEN : Ahmet ……………… T.C:31…………..
VEKİLLERİ : Av……..
DAVALI : Mehmet ……………(T.C:………………) Adres: Sena Mah. 4567 Nolu cad. Bina No:42 ANKARA
KONU : Borçlunun itirazının kaldırılmasını ve tahliyeye karar verilmesi
AÇIKLAMALAR :

1-Davacı Müvekkilimizin maliki olduğu, Sena Mah. 4567 Nolu cad. Bina No:42 ANKARA’ da bulunan 2 daireli taşınmazı mesken olarak kullanılmak üzere davalı tarafın murisine kiraya vermiştir.(Ek:Kira Sözleşmesi) 2007 yılı 11. aydan bu yana kullanılmakta olan meskenlere ait kira bedelleri, davalı tarafın murisi, Abdurrahman ……..’in vefatından sonra, zamanında ödenmemeye, defalarca aramalara ve şifahi ihtarlar neticesi büyük zorluklarla tahsil edilebilmiştir.
2- Yaşatılan zorluklara ve müvekkilin iyiniyetli yaklaşımına rağmen kira alacağından kaynaklanan her ay için kira bedeli olan 1300 TL; 2014 Yılı Temmuz, Ağustos, Eylül ayları için ödenmemiştir. Dolayısıyla davalı Borçlar Kanununun 313. maddesindeki emredici hükmü yerine getirmemiştir.
3- Müvekkil tarafından gönderilen, Ankara 3.Noterliği …. Yevmiye numaralı ve 13 Eylül 2014 düzenleme tarihli  ihtar sonrası yasal süresi geçmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi, kiralanan da tahliye edilmemiştir.(Ek:Noter İhtarı)
4- Ancak; Ankara 10.İcra Müdürlüğü 2014/……. numaralı dosyasında davalı aleyhine Temmuz, Ağustos, Eylül aylarının borçları ile ilgili icra takibi başlatılmış ve davalı tarafça bu borca itiraz edilmiş, takip durmuştur..(Ek:İcra Md.Kararı)
5) Davalı taraf 24.09.2014 tarihli cevabi noter ihtarı ile İcra Müdürlüğü’ne verdiği itiraz dilekçesinde, kira bedelinin 750 TL’den 1300 TL ye tek taraflı olarak yükseltildiğini, temmuz ve ağustos aylarına ait kira bedellerinin ödendiğini, bu aylara ait kira alacağının kalmadığını belirtmiştir. Ancak davalı kiracının bu iddiası gerçek dışı olup, daha önceki aylara ait kira bedellerini öderken müvekkile sıkıntılar yaşattığı gibi, Temmuz ve Ağustos aylarına ait beher ay için 1300 TL olarak ödemekte olduğu kira bedellerini de ödememiştir. Dolayısıyla davalı tarafın 27.10.2014 tarihli icra Md.ne verdiği itiraz dilekçesinde ileri sürdüğü iddiaları çelişki arz etmektedir. Ayrıca söz konusu iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır.
Tüm bu sebeplerle, Davalı tarafın sorumluluktan kaçma amacıyla yapmış olduğu söz konusu itiraz haksız, hukuki dayanaktan yoksun ve tamamen takibi durdurmaya yöneliktir. Tüm bu sebeplerle, davalı kiracı hakkında İİK ve sair hükümleri gereğince kira borcunu ödememiş olması ve sonrasında yapılan yasal ihtarları da dikkate almamış olması sebebiyle itirazın kaldırılmasını, kira bedelinin ödenmesini ve davalının kiralanandan tahliye edilmesi ile icra inkar tazminatını talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER : Tapu Senedi, Noter İhtarı 10. İcra Müdürlüğü 2014/……. E Sayılı Dosyası ve sair her türlü delil.
HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan nedenlerle açılan davamızın kabulü ile, davalının haksız itirazının kaldırılmasını, kira bedellerinin ödenmesini, davalının meskenden tahliyesini ve haksız itirazdan ötürü % 20 icra inkâr tazminatı, vekâlet ücreti ve dava masraflarının karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi saygılarımızla bilvekale arz ve talep olunur. 01/12/2014
Av. …………….

EK :
1-) 2014/…………………..İcra Müdürlüğü dosyası
2-) Kira Sözleşmesi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu