İzale i Şuyu Davası Cevap Dilekçesi

İzale i Şuyu Davası Cevap Dilekçesi Örneği

İzale i Şuyu Davası Cevap Dilekçesi

    …………… 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

Dosya No. : 2014/……..

DAVAYA CEVAP VEREN

DAVALI                                          :……… San.Ve Tic.Ltd.Şti.

VEKİLLERİ                                     :Av. ………

KARŞI TARAF/DAVACI             :1-) ……….

2-) ……………..

VEKİLİ                                            :Av…………………….

KONUSU                                         : Davacı tarafın dava dilekçesine karşı cevap ve delillerimizin

sunulması

AÇIKLAMALAR                           :

                                                           Öncelikle, yukarıda esası verilen davacıların açmış oldukları dava haksız istek ve taleplerle ikame edilmiştir.Şöyle ki ;

1-Paylı mülkiyette, paydaşların her birinin yasal önalım hakkı vardır. Yani öncelikli alma hakkı diğer paydaş veya hissedarlarındır. Burada Mahkemelerin işyükünü artırarak izale-i şuyu davasına ihtiyaç olmadan, dava konusu taşınmazda bulunan hisselerini satma isteğini bildirmeleri yeterli olurdu.

2- Hissedarlardan biri hissesini satma kararı verdiğinde durumu öncelikle, diğer hissedar olan Müvekkile bildirmeleri gerekmekteydi. Dava konusu taşınmazda  fiyat konusunda anlaşmazlık yaşanması durumunda, emlakçı bilirkişiler vasıtasıyla bedeli belirlenip tapuda satışı yapılabilirdi.

TALEPLERİMİZ:Bu anlamada Müvekkil, tamamen iyiniyetle hareket etmekte olup, karşılık olarak Davacı tarafatan aynı iyiniyet ve hoşgörüyü beklemektedir.Bu nedenle;

1-Emlakçı bilirkişlerce belirlenecek fiyat üzerinden, taşınmazın müvekkile satışının yapılmasını, bu konuda rıza gösterilmemesi durumunda,

2-Malın aynen bölünerek paylaştırılmasını, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına, aynen taksim mümkün değilse,

3-Satışın paydaşlar arasında yapılmasına karar verilmesini ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER                    : Hmk,Tmk ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                                     :Tanık, bilirkişi, tapu kayıtları ve her türlü delil

SONUÇ ve İSTEK                           :Yukarıda arz ve İzah edilen sebeplerle taleplerimiz doğrultusunda karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla bilvekâle arz ve talep ederiz………

Cevap Veren Davalı vekili

Av. …………

Ek:Onanmış Vekaletname Örneği

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu