İzale i Şuyu Dava Dilekçesi Örneği

İzale i Şuyu Dava Dilekçe Örneği

İzale i Şuyu Dava Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                        

DAVACI                               :………..

VEKİLLERİ                                    :Av. ……..

DAVALILAR                      :……………… Mirasçıları

1-)……………

2-)………..

.

KONUSU                             :İzale-i Şuyu Talebidir.

AÇIKLAMALAR               :1-)Müvekkilimin alacağını tahsil etmek amacıyla davalı …………. aleyhinde ……… 3. icra müdürlüğünün ……….. Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatmış ancak alacağın tahsili mümkün olmamıştır.

2-)Borçlunun murisi ……. oğlu …….. doğumlu …………….’ın vefatıyla borçluya  intikal eden;

A-)………… İli……. İlçesi,…………. Mah………… ada,……. parsel ,

B-)………… İli……. İlçesi,…………. Mah………… ada,……. parsel

C-)………… İli……. İlçesi,…………. Mah………… ada,……. parsel

kayıtlı taşınmazların satışının ne suretle yapılacağı , ……….. 1.İcra Hukuk Mahkemesi’ nden sorulmuş ve mahkemenin ………/………. E ve ……………. K sayılı kararıyla söz konusu taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesine müteakiben satılmalarına, alacaklı vekiline ortaklığın aynen taksimi ya da satışı sureti ile giderilmesi davası açmak üzere yetki verilmiştir.

3-)Davalılar dava konusu taşınmazlarda  mirasçılık belgesi neticesinde ortak olarak payları oranında maliktirler. ………. 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin vermiş olduğu yetkiye dayanarak alacağımızın tahsili amacıyla davalılar adına taşınmazların aynen paylaştırılması ve bu doğrultuda tapu kayıtlarında adına tescilini, bu mümkün görülmezse satılarak paraya çevrilmesi, paylar oranında paylaştırılmak suretiyle ortaklığın giderilmesini talep etmekteyiz.

4-)Davalılar ekte tapu kaydını sunduğumuz taşınmazın taksimim karşı çıkmaktadırlar. Öte yandan bu malın aynen taksimi de imkansızdır. Bu nedenle bu taşınmazın davalılara payları oranında aynen taksimi ve tapu kayıtlarında adlarına tescilini,bu mümkün olmadığında ise satılarak paraya çevrilip payları oranında paylaşım yapılması için işbu davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         :İİK MK.HUMK ve sair mevzuat.

DELİLLER                            :Tapu Kayıtları,İcra Dosyası,Keşif,Bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve davalı yanın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

İSTEM VE SONU                   :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle hisseli taşınmazların davalılara aynen paylaştırılması ve bu doğrultuda tapu kayıtlarında adlarına tescilini; bu mümkün görülmezse satılarak paraya çevrilmesi, paylan oranında paylaştırılmak suretiyle ortaklığın giderilmesine, yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederiz………..

Davacı Vekili

Av. ………..

Ek:1-Onanmış vekaletname örneği

2-…………….. Yetki Belgesi

3-Müteveffaya ait Nüfus Kayıt örneği

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu