İcra Takibinden Sonra Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

İcra Takibinden Sonra Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
…………………

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-
DAVACI : 1- …..İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti. V.D ….
.

VEKİLLERİ :Av………
DAVALI : ………..Bankası A.Ş. ………………

DAVA DEĞERİ :10.000,00 TL (Dava değeri bilirkişi incelemesi ve mahkemenin takdirini gerektirdiğinden, ileride dava değerini ve harcını tamamlatmak üzere şimdilik 10.000 TL)
KONUSU : MENFİ TESPİT DAVASI ( …….. 1. İcra Müdürlüğü’nün 2015/………. esas numaralı dosyasında başlatılan icra takibinin öncelikle İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASI, AKABİNDE İPTALİ % 20’tan aşağı olmamak üzere kötüniyet tazminatına mahkûm edilmesi istemli MANFİ TESPİT DAVASI…)

OLAYLAR :
Müvekkil Şirketler ve şahıslar ………. ilinde ağırlıklı olarak halı işi ile iştigal etmektedirler. Bu nedenle bir çok banka gibi davalı bankanın da müşterisi bulunmaktadırlar. Davalı banka müvekkillerime ait firmaların lehine teminat mektubu/işyeri kredisi vs. vermek için kredi sözleşmesi akdetmiş, karşılığında miktar kısmı boş imzalanmış bonoyu teminat olarak almıştır.

Bilahare davalı banka tarafından, ………. 2. Noterliği …………gün ve ………… Yevmiye numarası müvekkillere gönderilen ihtarname ile; kullandırılan kredilerden dolayı doğan yükümlülüklerin sözleşmenin ve mevzuatın ilgili hükümlerine uygun olarak yerine getirilmediğinden bahisle sözleşme ve ilgili yasal hükümler gereği kredi hesabının kat edildiği ileri sürülmüştür. Söz konusu ihtarname ve eklerinde hangi sözleşme/mevzuat hükmünün ne şekilde ihlal ediğine ilişkin herhangi bir açıklama veya belgeye rastlanmamıştır.

Müvekkil taraf ………. 9. Noterliği ………..tarih ……….. yevmiye numarası ile haksız ve dayanaksız olarak keşide edilmiş ihtara cevap vermiştir. Diğer yandan hesap kat tarihi itibari ile yapılan hesaplama sonucu müvekkillerin ………….,86 USD + ………….,00 TL borçlu olduğu iddia edilmiş ise de, hesap kat işleminin usulsüz hesap kat işlemine göre yapılan usulsüz hesaplamanın da kabulü mümkün değildir. Zira, İhtarname ekinde gönderilen (ana para, faiz tutarı, toplam tutar, ödenen ve kalan sütunlarının bulunduğu) listede borcun …………,46 USD olduğu iddia edilirken devamında bankada blokeli paranın ………..,00 $ olduğu, teminattaki çek tutarının ……….,00 $ olduğu, ödenen teminattaki çek tutarının ………….,00 TL olduğu, tahsildeki çek tutarının ………..,00 $ olduğu ifade edilmesine rağmen nasıl olup da …………,00 USD + …………,00 TL borç hesabının çıkartıldığı anlaşılamamıştır.
Kısaca arz ettiğimiz olayların akabinde davalı banka ödenmesi gereken taksitleri belirlemeden, blokeli parayı mahsup etmeden ve borcun vadesi gelmeden, kendilerinde bulunan ve boş olarak almış oldukları teminat senedini doldurmak suretiyle müvekkiller aleyhine ………..İcra Müdürlüğü 2015/……… E sayılı icra dosyası ile takip başlatmıştır. Haksız ve usulsüz bir şekilde başlatılan icra takibi ile müvekkillerin ticari itibarlarını zedelemiş ve ticari hayatlarını bitirme noktasına getirmiştir. Davalı bankanın yapmış olduğu bu işlemler hukuka aykırı olup, kötü niyetle yapılmıştır. İcra tarihinde müvekkillerin muaccel bir borcu bulunmamaktadır. Alacakları konusunda herhangi bir risk meydana gelmemiştir. Fakat davalı banka anlaşılmaz bir şekilde, boş olarak almış olduğu teminat senedini doldurmak suretiyle icra takibi başlatmıştır.

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız hususlar, banka kayıtları üzerinde yapılacak bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu hususta tarafların kendi aralarında imzalamış oldukları kredi sözleşmeleri dayanak delilimizdir. Banka kayıtlarının tamamı Bankacılık Kanunu ile HMK gereğince münhasır delil hükmünde kabul edilmiştir. Yine Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarına göre, olayın tek ispat vasıtası iş bu delil sözleşmesidir ve taraflar delil sözleşmesi dışında hiçbir vasıta ile iddialarını ispat edemezler.

Davalı banka, müvekkillere gönderdiği ………. ….. Noterliği ……….gün ve ………… Yevmiye numaralı ihtarname ile vadesi gelmemiş kredilerini geri çağırmıştır. DAVALI BANKA GÖNDERMİŞ OLDUĞU BU İHTARNAMEDE ………………………E SAYILI İCRA DOSYASINA KONU 06.02.2015 VADE TARİHLİ TEMİNAT SENEDİNDEN HİÇ BAHSETMEMİŞTİR. Bu durum davalı bankanın icra takibine konu ettiği senedin teminat senedi olduğunu ve sonradan doldurulduğu iddiamızı da ispatlamaktadır. .Aslında davalı bankanın keşide etmiş olduğu bu ihtarname ile ……………tarihine kadar vadesi gelmiş herhangi bir borcunun olmadığını kabul etmiştir. Farklı bir deyişle, müvekkiller aleyhine dava konusu bono (teminat olarak verilen senet) vasıta kullanılarak alınan ihtiyati haciz tarihi olan …………tarihinde müvekkillerin vadesi geçmiş muaccel hale gelmiş bir borçları bulunmamaktadır. Davalı bankanın keşide etmiş olduğu iş bu ihtarname bu hususu ve iddialarımızı doğrulamaktadır.
Davalı bankanın icra takibine konu ettiği bononun tanzim tarihi ve ihtarname tarihine göre bononun kat ihtarından önce düzenlendiği anlaşıldığından bononun hesabın kat’ından önce teminat olarak verildiğinin kabulü gerekir. Bu nedenlerle bononun kambiyo senetlerine mahsus yolla takibe konu edilemeyecektir.
Davalı bankanın açmış bulunduğu …………… Sayılı İcra Dosyasına Konu bu teminat senedinin keşide tarihi ………………olmasına rağmen Aval veren konumunda olan müvekkil ………….. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti’nin aval tarihi ………..’tür. Bu sebeple de bu senet usulsüzdür.

Yukarıda kısaca arz etmeğe çalıştığımız nedenlerden dolayı, muaccel bir alacak olmadan, davalı bankanın henüz bir riski bulunmadan, ihtarname cevabı beklemeden, müvekkiller aleyhine icra takibi başlatmış ve müvekkillerin ticari hayatları ve itibarlarını bitirmiştir. Davalı bankanın kötü niyeti açıktır. Müvekkiller hakkında belirttiğimiz şekilde haksız olarak icrai işlemlerin başlamasından dolayı, müvekkillerin çalıştığı diğer bankalarda, açmış oldukları tüm kredilerini geri çağırmış ve durum içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Müvekkillerin nakde çevirip borçlarını ödeyebilecekleri bazı malvarlıklarına ve 3.kişilerdeki hak ve alacaklarına hacizler konulmuş, müvekkiller tabiri caiz ise tamamiyle kilitlenmişlerdir. Bu durum dahi davalı bankanın ne kadar kötü niyetli hareket ettiğinin kanıtıdır. Bu nedenle dava ve takip konusu senetten dolayı borçlu olmadığımızın tespiti ile kötüniyetli davalının %20 den aşağı olmamak üzere icra tazminatına mahkum edilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER :TTK,BK, HMK, MK, ve ilgili sair mevzuat.
DELİLLER :Kredi Sözleşmeleri, Banka Kayırları, …………..E Sayılı Dosyası, Bilirkişi İncelemesi, tanık, yemin ve kanuni her türlü delil
NETİCE VE TALEP :
1-) Yukarıda açıklanan ve duruşmalar sırasında ortaya çıkacak sebeplerden dolayı, öncelikle kötüniyetle açılan takibin DURUDULMASI akabinde İPTALİNE,
2-) …………….. E Sayılı İcra Dosyasına Konu 05.03.2014 Keşide Tarihli ………….Vade Tarihli 1.000.000 USD Bedelli senedin teminat senedi olduğunun tespitine ve teminat senedi ile Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapılamayacağından takibin iptaline,
3-) ……………….E sayılı dosyasına dayanak teşkil eden senetten dolayı (teminat senedi olması) ve müvekkillerin kullanmış oldukları kredilerden dolayı takip tarihi itibarı ile muaccel bir borçlarının da bulunmaması dikkate alınarak müvekkillerin borçlu olmadıklarının tespitine,

4-) Kötüniyetle hareket ederek müvekkillerin ticari hayatlarına onarılmaz zararlar veren bankanın %20 den aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine,
Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. ……………….
Davacı Vekili
Av………
1-)Onanmış Vekâletname Örneği
2-)Noter İhtarları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu