Meskeniyet İddiası Dilekçe Örneği

Meskeniyet İddiası Dilekçesi

Meskeniyet İddiası Dilekçe Örneği

                NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE                                                                                                                    

…….. İcra Dairesi

Dosya No:………… E

DAVACI

ŞİKAYETTE BULUNAN: ………………………..

KARŞI TARAF DAVALI  : ……….. Bankası A.Ş

VEKİLİ                                 :Av. ………………………..

KONUSU                              :Meskeniyet şikayetimin kabulü ile satışın iptali ve haczin kaldırılması istemi

TEBLİĞ TARHİHİ                        :…………….2015

AÇIKLAMALAR               :
                                                Alacaklı tarafından ………..İcra Dairesi Dosya No:………/…….. Esas Sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır. Ancak söz konusu dosya kapsamında ailemle yaşadığım evime de haciz konulduğunu ve satışa geçildiğini tarafıma gönderilen 103 davet kağıdı ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kanuna açıkça ayıkırı olan haciz için gerekli şartlar oluşmadığından süresi içerisin de itiraz ediyorum.  Şöyle ki;

Haczin konulduğu ve satış talebinde bulunan evimle ilgili icra müdürlüğü dosyasına itirazmı sundum. Ayrıca söz konusu evden başka herhangi bir evim mevcut olmayıp, ailemle beraber halen aynı evde ikamet etmekteyim. İİK. gereğince, borçlunun “haline münasip” evi haczedilemez, hükmü gereğince haczin kaldırılması için Sayın Mahkemenize beşvuru zorunluluğu doğmuştur.

Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin taşınmazı üzerine konulan haczin, mahcuzu müvekkilimizin mesken olarak kullanması nedeni ile kaldırılmasına, yargılama giderlerinin vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederim.

HUKUKİ NEDENLER      :TTK., BK., İİK., HMK. ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Tapu Kaydı, Keşif, Bilirkişi, Tanık nüfus kayıtları vs. her türlü delil

İSTEM SONUCU                : Açıklanan nedenlerle adıma kayıtlı taşınmazı mesken olarak kullanmam nedeniyle haczin kaldırılmasını, satışın iptalini yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederim. Saygılarımla. …..2015

                                                                 İtiraz Eden Borçlu

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu