İsim Ekleme Davası Dilekçe Örneği

İsim Ekleme Davası Dilekçesi


NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                              ……….. 

DAVACI                   :……………..-T.C …………..-Adres:

VEKİLLERİ                        :Av……………

DAVALI                               : ……………….İl Nüfus Müdürlüğü

KONUSU                  : Haklı nedene dayalı isim ekleme  talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Davacı müvekkil, her ne kadar nüfus kayıtlarında ………………. ismiyle kayıtlı olsa bile, gerek aile içinde gerekse sosyal yaşamda ve iş çevresinde göbek adı olan …………… olarak bilinmekte ve öyle çağrılmaktadır. Buna karşın, isim olarak her nasılsa nüfus kayıtlarına ……….. olarak yazılmıştır.

 2-) Müvekkilin, nüfus kayıtlarında ayrı sosyal yaşamda ayrı adla bilinip tanınmasından dolayı mesleki hayatı başta olmak üzere, yaşantısı içerisinde birçok sorunla karşılaşmasına neden olmaktadır. Sayın Mahkeme takdir eder ki; ad, kişiyi toplum içindeki öteki kişilerden ayırmaya yarayan bir hukuki araç, bir belirtidir. Belirli hukuki sonuçların belirli bir kişiye bağlanabilmesinde de ad en önemli araçtır. Adın hangi şartlar altında ve ne şekilde değiştirileceği hem 4721 sayılı kanunda hem de 1587 sayılı kanunda belirtilmiştir. Yargısal içtihatlarda, nüfusta görünen adın yetersizliği, nüfustaki adından başka bir adla bilinip tanınma, ad değişikliği için yeterli bir sebep olarak görülmektedir. Bu durum Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 1.3.2000 gün ve 2000/18-27 E.2000/154, K.15.10.2003 gün ve E.2003/18-663, K.2003/587 sayılı kararlarıyla da sabittir.

3-) Bu nedenle müvekkilin nüfus kayıtlarında  ………. olan adına, sosyal yaşamda bilinip tanındığı …………….. adının eklenmesi için  Sayın Mahkemenize başvurmamız zorunlu hale gelmiştir.

Tanıklarımız:

1-……………… T.C: ……………….. MAH. ………………

2--………………… (T.C No: ……………. )- ………………..

HUKUKİ NEDENLER : MK NK HMK ve diğer ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

NETİCE VE TALEP   :  Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden dolayı müvekkilin nüfus kayıtlarında ……….. olan adına, sosyal yaşamda tanınıp kullandığım ………… adının eklenmesine karar verilmesini saygılarımızla arz talep ederiz. ……………

Davacı Vekili

Av. …………….

1-)Onanmış Vekâletname Örneği

2-)Nüfus Kayıt Örneği

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu