İcrada Satışın Durdurulması İptali Dilekçesi

İcrada Satışın Durdurulması İptali Dilekçesi

İcrada Satışın Durdurulması İptali Dilekçesi

ANKARA  NÖBETÇİ  İCRA HUKUK  MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

-SATIŞIN DURDURULMASI TALEPLİDİR-

İcra Dosyası :Ankara İcra Dairesi 2014/………….

KIYMET TAKTİRİNE

İTİRAZEDEN(BORÇLU)             :……………….. İhracat ve Tic.Ltd.Şti

VEKİLİ                                :Av.

KARŞI TARAF (Alacaklı )            ……………… Bankası A.Ş

VEKİLİ                                Av. ……………….- …………………

KONUSU                              Usulsüz tebliğat nedeniyle satışın durdurulması, ihalenin feshi ve kıymet takdiri raporuna itiraz

TEBLİĞ TARİHİ                :………………2015

AÇIKLAMALAR               :

                                               Müvekkil Ankara İcra Dairesi’ne ait 2014/…………. E sayılı takip dosyasında borçlu konumundadır.

Ankara İcra Dairesi’ne ait 2014/…………. E sayılı dosyasında alacaklı bulunan ……………….. Bankası A.Ş  tarafından kıymet taktiri yaptırılmış ve Bilirkişi Raporu tanzim edilmiştir. Bilirkişilerce hazırlanan söz konusu rapor, alacaklının talebi ile  müvekkilin adresine tebliğe çıkarılmıştır. Tebliğat yapmakla görevli memurun adrese geldiği saatler, Müvekkil firma yetkililerin misafir karşılama  ve ticari toplantılar nedeniyle yoğun mesai harcadıkları bir döneme denk gelmektedir. Bu nedenle Müvekkil söz konusu raporu 10.02.2015  tarihinde tarihinde masası üzerinde bulunan evrakları tasnif ederken tesadüfen öğrenmiştir. Bu nedenle söz konusu tebligat, kanunun aradığı şartlara haiz olmadığından hukuka aykırı olup usulsüzdür. Ayrıca yapılan kıymet takdirinde biçilen değer, hacizli malların , nitelikleri ve rayiç değeri karşısında gerçeği yansıtmamaktadır.  Şöyle ki;

USULSÜZ TEBLİĞATA DAİR:

Ankara İcra Müdürlüğü 2014/…………. E sayılı icra takibi dosyası incelendiğinde kıymet takdiri raporu ……………….2013 tarihinde müvekkil şirkete tebliğ edildiği görülmektedir. Dosyada alacaklı olarak görülen tarafın talebi ile tebliğe çıkarılan kıymet takdiri raporu, müvekkil işyeri bünyesinde çalışmayan ve müvekkil firmada hiçbir temsil yetkisi olmayan …………………. isimli şahsa usulsüz bir şekilde tebliğ edilmiştir. Müvekkil, bu tebligattan ve münderecatından ancak …………………2015 tarihinde tesadüfen muttali olmuştur. Söz konusu kıymet takdiri raporu Tebliğat Kanunu’na göre usulsüz olarak tebliğ edilmiştir. Tebligat kanunu ve Tebligat tüzüğü, tebliğin nasıl yapılacağını açıkça belirtmektedir. Kanuna göre;  7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun tüzel kişilere tebligatı düzenleyen 21.maddesine göre; “MADDE 21 – (1) Tüzel kişiler adına tebligatı almaya yetkili kişiler, herhangi bir sebeple mutat iş saatlerinde işyerinde bulunmamaları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde olmaları durumunda tebliğ, tüzel kişinin o yerdeki sürekli çalışan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.

(2) Ancak, kendisine tebliğ yapılacak memur veya müstahdemin, tüzel kişinin o yerdeki teşkilatı veya personeli içinde görev itibariyle tebligatın muhatabı olan tüzel kişinin temsilcisinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu tür işlerle görevlendirilmiş bir kişi olması gereklidir.

(3) Bu kişilerin de bulunmaması halinde, bu husus tebliğ mazbatasında belirtilir ve tebliğ, o yerdeki diğer bir memur veya müstahdeme yapılır. düzenlemesine yer verilmiştir.”

Şikayete konu kıymet takdiri raporu ise tebligat yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre bir işlem yapılmadan tebliğ edilmeye çalışıldığı için usulüne uygun değildir. Tebliğatı teslim almış gibi gösterilmiş ………………. isimli şahsın adreste daimi işçisi olup olmadığına bakılmaksızın ve muhatapların nerede bulunduğu, ne zaman geleceği, veya başka adresi bulunup bulunmadığı araştırılmadan, yetkisiz ve ilgisiz birine tebliğ edilerek kesinleştirilmesi,  kanunun aradığı şartlara haiz olmadığından hukuka aykırı olup usulsüzdür. (HGK.nun 22.6.1988 tarih ve 1988/12-266)kararı ve  süreklilik arzeden içtihatlarına göre, borçluya kıymet takdiri raporunun ve satış ilanının usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebidir. Bir başka deyişle kıymet takdiri kesinleşmeden satışın yapılması yasaya aykırıdır. (HGK’nun 15.03.21995 tarih ve 1994/12-795 E., 180 K).

Yukarıda açıklandığı üzere süresiz şikayete tabi usulsüz tebliğat nedeniyle ve kıymet takdiri kesinleşmeden satışın yapılması usulsüz olup, bu nedenle ihalenin feshine karar verilmesi gerekmektedir.

KIYMET TAKDİRİNE DAİR:

Söz konusu dosyada sayın Bilirkişi, her ne kadar taşınmazların değerini toplam 2.898.767.00 TL üzerinden hesaplamışsa da, gerçek piyasa değerini yansıtmamakta, mahiyeti itibariyle daha yüksek değerde olduğu kanaatindeyiz.

Müvekkilin taşınmazına ve taşınmaz üzerinde bulunan fabrika ile mütemmim cüzlerine biçilen değerler, emsal değeriyle karşılaştırıldığında çok düşük kalmaktadır. Sayın bilirkişinin taşınmazın bütün özelliklerini göz önünde bulundurarak  serbest alım satım rayiçleri üzerinden değil de, geçmiş tarihli ekpertiz raporlarında ki  düşük bedeller baz alınarak rapor tanzim ettiği ve söz konusu taşınmazların kıymet takdir raporundaki bedel üzerinden satışa çıkması durumunda müvekkilin mağduriyetine sebep olacağı açıktır.           Ayrıca;

1-) Bilirkişilerce hazırlanmış ……………..2013 tarihli kıymet takdiri raporunda taşınmazların belirlenen değeri, güncel ve gerçek rayiç bedelini yansıtmamaktadır.

2-) Fabrikanın mütemmim cüzleri olan bir kısım makine ile çevresinde dikili yetişmiş  ağaçlar ( zeytin, çam vs…) ve sondaj yapılarak açılmış su kuyusu eklenmemiş, bu eklemeler yapılmadığından toplam taşınmaz bedeli düşük hesaplanmıştır.

3-)Taşınmazın kıymet takdiri raporuna yansıyan imar durumu ile hali hazırdaki imar durumu birbiriyle çelişmekte, imara açılmış yeni durum ile değeri daha yüksek olduğundan müvekkilin zararına neden olacaktır.

4-)Taşınmazalara ait yapı kullanma izinleri ile diğer ruhsatlardan söz edilmemiş, ruhsatlandırılmış bina değer farkı eklenmediğinden eksik inceleme ile rapor oluşturulmuştur.

SATIŞA ESAS DOSYADA DİĞER EKSİK HUSUSLAR:

1-)Özellikle fabrika alanı ile mücavir arsasının Belediye sınırlarına dahil olması ve imara açılması nedeniyle, raporun tanzim edildiği tarihteki değerinin çok üstünde olduğu açıktır. Söz konusu taşınmazın belediye sınırlarına dahil olmadan ve imara açıldığı hususu gözetilmeden belirlenen ihale değeri ile satışa çıkması müvekkilin mağduriyetine neden olacak olup bu şekilde yapılmış bir hesaplama usulsüzdür.

2-) Ankara İcra Dairesi’ne ait 2014/…………. E sayılı dosyasında alacaklı vekilinin iki kez talebi olmasına rağmen  kıymet takdiri raporu Finansbak A.Ş ye tebliğe çıkarılmamıştır. Müvekkile karşı icra takibi başlatan . Alternatifbank, Mersin Gümrük Müdürlüğü, Ünsped, Yapıkredi Bankası, Girişim Varlık gibi taşınmaz üzerinde haczi devam eden diğer alacaklı şahıs ve kurumlara da kıymet takdiri raporunun tebliğe çıkarılması zorunludur.  Bu husus, icra dosyası incelendiğinde görüleceği üzere, kıymet takdiri raporunun kesinleşmesine engel durum oluşturmaktadır.

3-)Yine söz konusu icra dosyası incelendiğinde, taşınmaz için biçilen değerin, o mevkideki gayrimenkulün konumu, nitelikleri ve rayiç değeri karşısında gerçeği yansıtmamakta, emsal taşınmazların değeriyle karşılaştırıldığında çok düşük olduğu ortadadır. O bölgedeki emsal olarak alınabilecek taşınmazlar çok daha yüksek değerlere satılabilmektedir. Gayrimenkulün kıymet takdiri bedeli gerçeği yansıtmadığı için yapılacak işlemlerde müvekkilimin büyük zararı doğacaktır.  Nitekim aynı taşınmaz için, Ankara İcra Dairesi 2015/……….. E sayılı dosyasında, Yapı Kredi Bankasının yaptırmış olduğu ve 3.800.000 TL üzeri değer tespiti yapılan kıymet takdiri raporu  iddiamızı destekler niteliktedir.

Bu nedenle anılan taşınmazlara biçilen söz konusu değerin oldukça düşük olması ve usulsüz tebliğatla kesinleştirilerek satış günü alınması nedeni ile iş bu davayı açma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      :İİK, ve ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Ankara İcra Dairesi’ne ait 2014/…………. E, Ankara İcra Dairesi 2014/…………. E sayılı dosyaları, keşif, bilirkişi incelemesi ve sair her türlü delil

NETİCE ve TALEP                        : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve resen gözetilecek nedenlerden ötürü; kıymet takdiri raporunun usulsüz tebliğ edilmesi nedeniyle şikayetimizin kabulü ile tebliğ tarihinin muttali olduğumuz …………….2015  tarihi olarak kabul edilmesine, bu nedenle satışın öncelikle durdurulması akabinde ihalenin feshini, kıymet taktiri itirazımızın kabulü ile yeniden Bilirkişi marifetiyle rapor tanzim edilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi saygılarımızla bilvekale arz ve talep olunur. …………..2015

Davacı  Vekili

Av.

EKİ : 1-Onanmış Vekâletname örneği

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu