Kasten Adam Öldürmenin Cezası

Silahla Adam Öldürmenin Cezası Kaç Yıl

Kasten Adam Öldürmenin Cezası

Namus İçin Adam Öldürmenin Cezası

Kasten adam öldürmenin silahla, bıçakla veya namus için işlenmesi durumlarında ceza alma durumları aşağıda genel olarak açıklanmıştır. Bu hususta daha fazla destek almak ve diğer tüm sorularınız için Gaziantep Avukat iletişim sayfasını kullanabilirsiniz.

Kasten Adam Öldürmenin Cezası; Kasten adam öldürme Türk Ceza Kanunu  “Kişilere Karşı Suçlar”  başlıklı  İkinci Kısım “Hayata Karşı Suçlar” başlıklı Birinci Bölüm’de düzenlenmiştir. 81. Madde ile başlayan kısımda   “Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü ile kasten adam öldürmenin cezasını belirlenmiştir.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU GENEL AÇIKLAMALAR

Suçun temel şekli Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. ”

Suçla Korunan Hukuki Değer

Kasten öldürme suçu ile korunan hukuki değer, kişinin en temel hakkı olan yaşama hakkıdır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun bireyi temel alan düşüncesi de dikkate alındığında, Kanun’un “Özel Hükümler” başlıklı ikinci kitabının ikinci kısmı bu suçla başlar. TBMM Adalet Komisyonu’nca kabul edilen madde gerekçesinde de belirtildiği gibi suçun temel şekline müebbet hapis cezasının öngörülmesiyle aslında kişinin hayat hakkına verilen önem vurgulanmış olmaktadır.

Kasten öldürme Suçunun Konusu

Suçun konusunu başka bir insanın hayatı oluşturur. Bu nedenle öldürmeye yönelik fiilin ilk önce yaşayan bir insanın bedeni üzerinde icra edilmesi gerekir. İnsanın hayatının henüz başlamadığı veya sona erdiği hâllerde ise “konu bakımından mutlak elverişsizlik” nedeniyle “işlenemez suç” söz konusu olur.

Türk Medeni Kanunu’nun 28/1. maddesi kişiliğin, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu andan itibaren başlayacağını düzenlemektedir Tam doğumdan anlaşılması gereken, çocuğun ana rahminden tamamen ayrılmış olması ve bir insanda bulunması zorunlu organlara sahip olmasıdır. Sağ doğmuş olması ise anadan bağımsız olarak bir an bile yaşamış olmasıdır.

Kasten öldürme Suçunda Maddi Unsur

1- Hareket Unsuru: Kasten öldürme suçu serbest hareketli bir suçtur. Herhangi bir kişi olabilecek fail, bir insanın, hayatını yok edecek herhangi bit harekette bulunmalıdır. Söz konusu hareket icrai olabileceği gibi ihmali de olabilir.  Örneğin acıkan bebeğini emzirmesi veya ona mama vermesi gereken annenin bunları yerine getirmemesi sonucunda bebeğin ölmesi hâlinde kasten öldürme suçu ihmali davranışla işlenmiş olur.

Suçun icrasında kullanılan aracın da bir önemi yoktur. Tabanca, bıçak, tekme, yumruk, zehir vb. her türlü araç kullanılmış olabilir. Yeter ki araç mutlak elverişsiz bir araç olmasın. Hareket, manevi bir hareket de olabilir. Örneğin kalp hastası olan ve gece sanrılar gören birinin öldürmesi amacıyla korkutulmasında durum böyledir. Burada önemli olan, hareket ile netice arasında nedensellik bağının kurulabiliyor olmasıdır.

Kasten öldürme Suçunda Netice Unsuru

Kanun, suçun neticesi olarak bir insanın ölmesini belirlemiştir. Mağdurun biyolojik ölümünün ya da beyin ölümünün gerçekleşmesi hâlinde, suçun netice unsuru da gerçekleşmiş olur. Öldürme kastıyla icra hareketlerinin başlanmış ancak bitirilememiş ya da bitirilmiş ancak netice gerçekleşmemiş olduğu durumlarda ise suça teşebbüs söz konusu olur. Dolayısıyla teşebbüse müsait bir suçtur. Hareket ve netice unsurlarının arasına yer ve zaman fasılasının girebilmesi mümkündür.

Ya da ölüm neticesi, failin ölüm neticesine yönelik olmayan hareketleri sonucunda da gerçekleşmiş olabilir. Bu durumda 87/4, maddede belirtilen suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâli ortaya çıkar.

Kasten öldürme Suçunda Manevi Unsur

Suçun manevi unsuru kasttır. Esasen 81. madde bir insanın kasten öldürülmesinden bahsetmekte ise de burada genel kastın yeterli olduğu,7 özel kast aranmadığı hususu da dikkate alındığında, metinde “kasten” ifadesinin kullanılmasına gerek yoktur. Zira 21/1. maddeye göre zaten suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Bu nedenle ölüm neticesi fail tarafından öngörülmüş ve istenmiş olmalıdır. Suç, doğrudan kastla işlenebileceği gibi olası kastla da işlenebilir. Olası kast halinde cezasında indirime gidilir.

Kasten öldürme Suçunda Nitelikli hâller / Kasten öldürme Suçunda Ağırlaştırma Nedenleri

Kasten öldürme suçunun;

 1. a) Tasarlayarak,
 2. b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
 3. c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle,
 4. d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
 5. e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 6. f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
 7. g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 8. h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla, [5]
 9. i) (Ek: 29.06.2005 – 5377/9 md.) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
 10. j) [6] Kan gütme saikiyle,
 11. k) Töre saikiyle, İşlenmesi hâlinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Müebbet Hapis Cezası Kaç Yıl

Yeni ceza kanunumuza göre 24 yıldır hapis cezasıdır. Bu 24 yılı tamamladıktan sonra kişi şartlı tahliye olur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu