İkinci Ödeme Emri Yeni İtiraz ve Şikayet Hakkı Doğurur

İkinci Ödeme Emri Yeni İtiraz ve Şikayet Hakkı

İkinci Ödeme Emri Yeni İtiraz ve Şikayet Hakkı Doğurur

Borçluya sehvende olsa ikinci kez çıkarılan ödeme emri ilk ödeme emrindeki haklarıda verir. Kesinleşen dosya yeniden itiraza uğrayabilir.Bu şekilde ikince kez ödeme emri alan borçlu şikayet ve itiraz hakkı elde etmiş olur.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

Tarih: 11.11.2009 Esas: 2009/12-417 Karar:2009/511
Borçluya İkinci Kez Tebliğ Edilen Ödeme Emri Yeni İtiraz ve Şikayet Hakkı Doğurur
Özet:Borçlu, kendisine ikinci kez ödeme emri tebliğ edilmesi üzerine takibe itiraz etmiştir. Borçluya ikinci kez tebliğ edilen ödeme emri, yeni itiraz ve şikayet hakkı doğurur. Dosya kapsamından, yeni ödeme emri tebliği üzerine yasal süre içinde takibe itiraz edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda şikayetin kabulü gerekirken, aksi yönde karar verilmesi hatalıdır.
2004 sayılı İCRA İFLAS KANUNU m. 62

Taraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 8. İcra Hukuk Mahkemesi`nce şikayetin reddine dair verilen 07.04.2008 gün ve 2008/464 E- 307 K. sayılı kararın incelenmesi davacı/borçlu vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi`nin 04.07.2008 gün ve 2008/11596-14314 sayılı ilamı ile; (“…Alacaklı, borçluya daha önce çıkarttığı ödeme emrinden sonra ikinci bir ödeme emri tebliğe çıkartmış ve bu ödeme emri de 25.06.2002 tarihinde adı geçene tebliğ edilmiş, o da 28.06.2002 tarihinde takibe itiraz etmiştir. Borçluya yeni bir ödeme emri çıkartılıp tebliğ edilmesi halinde, onun açısından yeni bir itiraz ve şikâyet hakkı doğmuş bulunmaktadır. Yeni ödeme emrinin tebliğ tarihine göre de (25.06.2002) itirazı yasal 7 günlük sürede bulunduğundan şikayetin kabulü yerine yazılı şekilde reddi isabetsizdir…”) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmIştir.
Temyiz Eden: Davacı/borçlu vekili.

Hukuk Genel Kurulu Kararı

Hukuk Genel Kurulu`nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle Hukuk Genel Kurulu`nun 13.12.2006 gün ve 2006/12-786 E. 783 K. sayılı kararında da aynı ilkenin kabul edilmiş bulunmasına göre, Hukuk Genel Kurulu`nca da benimsenen özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ: Davacı/borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının özel daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.`nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 11.11.2009 gününde, oybirliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu