Hukuki Bilgiler

/Hukuki Bilgiler

İzale i Şuyu Davası Cevap Dilekçesi

      …………… 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE Dosya No. : 2014/……..   DAVAYA CEVAP VEREN DAVALI                                          :……… San.Ve Tic.Ltd.Şti. VEKİLLERİ                                     :Av. ……… KARŞI TARAF/DAVACI             :1-) ……….                                                             2-) …………….. VEKİLİ                                            :Av……………………. KONUSU                                         : Davacı tarafın dava dilekçesine karşı cevap ve delillerimizin sunulması AÇIKLAMALAR                           :                                                            Öncelikle, yukarıda esası verilen davacıların açmış oldukları dava haksız istek ve taleplerle ikame edilmiştir.Şöyle [...]

By | Kasım 21st, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İkinci Ödeme Emri Yeni İtiraz ve Şikayet Hakkı Doğurur

Borçluya sehvende olsa ikinci kez çıkarılan ödeme emri ilk ödeme emrindeki haklarıda verir. Kesinleşen dosya yeniden itiraza uğrayabilir.Bu şekilde ikince kez ödeme emri alan borçlu şikayet ve itiraz hakkı elde etmiş olur. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Tarih: 11.11.2009 Esas: 2009/12-417 Karar:2009/511 Borçluya İkinci Kez Tebliğ Edilen Ödeme Emri Yeni İtiraz ve Şikayet Hakkı Doğurur Özet:Borçlu, kendisine ikinci kez ödeme [...]

By | Kasım 20th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi

................NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE                                                                        DAVACI:........................................(Gerçek Anne) VEKİLİ: Av. ................... DAVALILAR: 1- ............. T.C  Adres:   2-............. T.C  Adres:   3-.................. ve ..............’e  vesayeten  4-.......................İl Nüfus Müdürlüğü KONUSU            : Analık yönünden Nüfus Kaydının İptali ile Düzeltilmesi istemidir. AÇIKLAMALAR:                                                 Davalılardan .................. ile ............. birbirleriyle resmi evlidirler. Müvekkile ile ................... arasında uzun yıllar ve  halende devam eden fiili beraberlikleri mevcuttur. Bu birlikteliklerinden .......... ile ..............  isimli [...]

By | Kasım 19th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Fazla mesainin ödenmemesi haklı fesih sebebidir

Sitemize gelen sorularda fazla mesainin haklı fesih nedeni olup olmadığı konusunda görüşlerimiz sorulmaktadır. Aşağıda verilen Yargıtay kararında fazla mesai ücretinin alınmadığı durumlarda, sözleşme haklı olarak feshedileceği ve işçinin tazminatlarını alabileceğine hükmetmiştir. T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E: 2007/511 K: 2007/8588 T: 27.3.2007 ÖZET : Fazla çalışma ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmelidir. Bunun kabulü halinde fazla [...]

By | Kasım 18th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

2018 Yılı Çek Yasal Yükümlülük Tutarı

Karşılıksız Çek Yaprağı Başına Bankaların Sorumlu Olduğu Miktar Ne Kadar, Cekte Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar 2015 26 Ocak 2018 tarihinden itibaren bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının bulunmaması halinde ödemekle yükümlü oldukları tutar 1410 TL’den 1600 TL’ye artırılmıştır.

By | Kasım 16th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Mahkemeye Mazeret Dilekçesi Örneği

……………. 1 AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO. :2012/…….. ESAS Duruşma Günü : 11………….. Mahkemenizde görülmekte olan 2012/………. ESAS sayılı dosyada ………….l’in vekiliyim. Söz konusu davanın 11…………… tarihinde yapılacak olan duruşmasına; aynı tarihteki ……… 1 İş Mahkemesi (2009/………..) Esas,2 iş Mahkemesi 2014/………. numaralı dosyalarda duruşmam olması nedeniyle katılamayacağım. Bu nedenlerle mesleki mazeretimin kabul edilerek, duruşmanın gıyabımda [...]

By | Kasım 15th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Müracaata Bırakılan Davanın Yenilenmesi Dilekçesi

……………….. …...ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE   Dosya No: ………/…………. E   TALEPTE BULUNAN   DAVACI                              : ………… VEKİLLERİ                                    : Av…………………. TALEP KONUSU               : Müracaata bırakılmış olan davanın yenilenmesi talebidir. AÇIKLAMALAR                           :                                                1) Yukarıda no’su belirtilen dava dosyamızın ……………..2015 günlü duruşmasına, davalı vekilinin şehir dışından katılacak olması hasebiyle verdiği saatlik mazaret ve davacı vekili olarak ta tarafımıza bilgi vermiş olduğundan [...]

By | Kasım 14th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

İşten Çıkarma İşyerine İhtarname Örneği

………………      . NOTERLİĞİ’NE İHTAR  EDEN         : ……………… MUHATAP             : …………………………… KONU                        : 01.01……… - 01.01………. tarihleri arasında çalışmış olduğum işyerinizde ki alacak haklarımın tarafıma ödenmesine; aksi halde uğranılan zararın tazmini amacıyla gerekli yasal yollara başvurulacağına dair ihtardır. Sayın Muhatap; İş yerinizde 01.01……… - 01.01………. tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. İşe başlangıç tarihi itibariyle makinede iki görevli olarak [...]

By | Kasım 13th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Hizmet Tespiti Davası Dilekçe Örneği

    NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE . DAVACI:Ş................................... TC. 1................... VEKİLLERİ:Av. ............................ KARŞI TARAF(DAVALI):1-........................ 2- Sosyal Güvenlik Kurumu /.............. Davacı SSK.Sicil No.       :2................................. D.KONUSU           :Hizmet Tespiti OLAYLAR           :   Müvekkile 2000 yılının başından beri davalı şirkettin yukarıda verilen adresinde telefon, satış görüşmeleri, çay ve temizlik işlerine bakmak üzere sekreter olarak işe başlamış ve davalı tarafça işten çıkarıldığı 24.08.2010 tarihine kadar kesintisiz çalışmıştır. Bu [...]

By | Kasım 12th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments

Sözleşmenin Feshi Davası Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA                                                                                                   DAVACI                   : San. ve Tic. Ltd.Şti. VEKİLLERİ                        :Av. DAVALI                               : Tic.Ltd.Şti. ADRES                     : KONUSU                  :Sözleşmenin Feshi-Muarazanın Men’i AÇIKLAMALAR               :                                    Müvekkil San. ve Tic. Ltd.Şti.  ile Davalı Tic.Ltd.Şti. arasında 10/11/2008 tarihinde ekte sunduğumuz sözleşme imzalanmıştır.                                    Hukuk sistemimizde bir sözleşmenin meydana gelmesi için gereken kurucu unsurlar, tarafların olması ve [...]

By | Kasım 11th, 2019|Hukuki Bilgiler|0 Comments